Thăm dự án Kim Bôi – Hoà Bình và liên hoan tổng kết cuối năm.

Thăm dự án Kim Bôi – Hoà Bình và liên hoan tổng kết cuối năm.