CÁN BỘ CHỦ CHỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FUHUCONS

Tổng Giám Đốc

P.TGĐ - Trưởng Phòng Dự Án

Giám Đốc Tài Chính

fsf

Kế Toán Trưởng

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Tổng Chỉ Huy Dự Án Dân Dụng

Trưởng Phòng Hợp Đồng - Đấu Thầu

Tổng Chỉ Huy Dự Án Công Nghiệp

Tổng chi huy M & E

Kỹ sư trưởng Tổng phụ trách KT và chất lượng

Tổng chỉ huy Service

Các cán bộ chuyên môn chủ chốt

Trần Văn Hải
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Công Trường
Nguyễn Văn Yên
Nguyễn Đắc Tiệp

Lê Văn Sơn
Hoàng Văn Tuấn
Hoàng Trọng Liên
Phạm Văn Ý
Phạm Đăng Đông

Hoàng Quang Việt
Lê Thị Hồng Nhung
Đỗ Thị Thu Hà
Trịnh Đình Quyết
Nguyễn Sỹ Hữu