CÁN BỘ CHỦ CHỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FUHUCONS

Phó Tổng Giám Đốc

a Thang1

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Kế Toán Trưởng

Trưởng Phòng Hợp Đồng - Đấu Thầu

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Tổng Chỉ Huy Khối Dân Dụng

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Tổng Chỉ Huy Khối Công Nghiệp

Trưởng Phòng M&E

Trưởng Phòng thiết kế

Trưởng Phòng Marketing