CÁN BỘ CHỦ CHỐT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FUHUCONS

Phó Tổng Giám Đốc

a Thang1

Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Kế Toán Trưởng

Trưởng Phòng Hợp Đồng - Đấu Thầu

Trưởng Phòng Tổng Hợp

Tổng Chỉ Huy Dự Án Dân Dụng

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Tổng Chỉ Huy Dự Án Công Nghiệp

Trưởng Phòng M&E

Trưởng Phòng thiết kế

Trưởng Phòng Marketing

Các cán bộ chuyên môn chủ chốt

Trần Văn Hải
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Công Trường
Nguyễn Văn Yên
Nguyễn Đắc Tiệp

Lê Văn Sơn
Hoàng Văn Tuấn
Hoàng Trọng Liên
Phạm Văn Ý
Phạm Đăng Đông

Hoàng Quang Việt
Lê Thị Hồng Nhung
Đỗ Thị Thu Hà
Trịnh Đình Quyết
Nguyễn Sỹ Hữu