Quảng Nam: Lãnh đạo các Sở chịu trách nhiệm trong việc chậm xây dựng phương án giá đất, chậm thẩm định chi phí đầu tư xây dựng

Quảng Nam: Lãnh đạo các Sở chịu trách nhiệm trong việc chậm xây dựng phương án giá đất, chậm thẩm định chi phí đầu tư xây dựng

(Xây dựng) – Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có ý kiến đối với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Lãnh đạo các Sở chịu trách nhiệm trong việc chậm xây dựng phương án giá đất, chậm thẩm định chi phí đầu tư xây dựng
Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai (ảnh minh họa).

Việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo đúng tiến độ đầu tư của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao đất, cho thuê đất một lần đối với toàn bộ dự án hoặc giao đất, cho thuê đất nhiều lần theo phân kỳ đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Đối với giao đất, cho thuê đất theo tiến độ đầu tư dự án thì phải đảm bảo phù hợp với tiến độ đã ghi trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Trường hợp có sự sai khác phải rà soát, đánh giá để điều chỉnh lại cho phù hợp.

Các đơn vị liên quan phải rà soát lại các văn bản về chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, văn bản phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 để làm việc với chủ đầu tư dự án xác định lại tiến độ đầu tư cho phù hợp khả năng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư của dự án.

Trường hợp dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, khó khăn trong việc thực hiện giao đất, cho thuê đất một lần đối với toàn bộ hoặc theo tiến độ đầu tư của dự án thì giao UBND cấp huyện nơi có dự án chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và chủ đầu tư dự án tổ chức kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, rà soát hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án và lập Biên bản thống nhất tiến độ, phân kỳ thực hiện dự án, phạm vi cụ thể thể hiện trên bản đồ kèm theo. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư dự án gửi văn bản đến các Sở, ban ngành liên quan để chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh phân kỳ đầu tư tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư được cấp theo đúng quy định của pháp luật để làm cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng và giao đất, cho thuê đất theo tiến độ đầu tư dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp huyện nơi có dự án đầu tư kiểm tra hiện trạng, rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được duyệt và nhu cầu sử dụng đất theo tiến độ đầu tư dự án để tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng các quy định của Luật Đất đai. Chủ đầu tư dự án phải thực hiện hoàn thành việc ký quỹ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước khi được giao đất, cho thuê đất.

Trong thời gian chờ Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành, đối với loại đất thương mại, dịch vụ, kể cả trong các dự án xây dựng nhà ở thì cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm, hạn chế tối đa việc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được phê duyệt trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất theo đúng quy định của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc chậm xây dựng phương án giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đồng thời khẩn trương rà soát lại các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất nhưng đến nay còn chậm trễ phê duyệt giá đất cụ thể để chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kịp thời xây dựng phương án giá đất gửi Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với các dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng đến nay chưa phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do chủ đầu tư không tích cực phối hợp cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến xây dựng phương án giá đất trong đó có xác định chi phí đầu tư dự án, nếu chủ đầu tư dự án không cung cấp đầy đủ hồ sơ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với từng dự án hoặc nhóm dự án.

UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan kịp thời thẩm định chi phí đầu tư xây dựng của dự án và cùng với Sở Tài chính, các ngành liên quan tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc chậm thẩm định chi phí đầu tư xây dựng của dự án trong trường hợp đủ điều kiện để thẩm định, làm căn cứ xác định giá đất cụ thể. Tăng cường năng lực thẩm định hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch mà ảnh hưởng đến diện tích, cơ cấu, mục đích sử dụng đất, doanh thu dự án thì phải kịp thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định lại nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh cục bộ hoặc tổng thể quy hoạch xây dựng của dự án phải thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Hải Nam

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN