Phân cấp UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới quy mô dân số tương đương đô thị loại III

Phân cấp UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới quy mô dân số tương đương đô thị loại III

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đang dự thảo Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên thuộc trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch của Bộ Xây dựng.

Phân cấp UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới quy mô dân số tương đương đô thị loại III
UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

Dự thảo nêu rõ, cơ quan phân cấp là Bộ Xây dựng, cơ quan được phân cấp là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nguyên tắc phân cấp

Một trong những nguyên tắc phân cấp là đảm bảo hiệu quả công tác lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo yêu cầu quản lý, phát triển của từng địa phương.

Tạo điều kiện để UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nguồn vốn cho công lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Phân cấp tất cả nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên theo quy định pháp luật.

Nội dung phân cấp

Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức lập quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị; lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

UBND cấp tỉnh lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

UBND cấp tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đảm bảo trình tự, nội dung, chất lượng hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch được tổ chức lập theo đúng quy định pháp luật trước khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Ngọc Linh

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr

TIN LIÊN QUAN